Statut PTTM

Statut Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia (PTTM)

Wersja z dnia 22.01.2008

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Polskie Towarzystwo TeleMedycyny”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, którego celami są:

 • działalność naukowo-badawcza służąca wspieraniu rozwoju telemedycyny i medycznej rzeczywistości wirtualnej w pracy klinicznej i naukowej na terytorium RP
 • wspieranie badań naukowych służących rozwojowi telemedycyny i ich zastosowań wspieranie komunikacji telemedycznej pomiędzy ośrodkami medycznymi w kraju oraz ich współpracy z ośrodkami zagranicznymi konsultacje merytoryczne oraz wspieranie działalności lekarzy, a zwłaszcza lekarza rodzinnego w małych ośrodkach przez wskazanie możliwości telediagnostyki i teleedukacji
 • opiniowanie projektów telemedycznych
 • ułatwianie i nawiązywanie kontaktów naukowych z osobami i ośrodkami zajmującymi się telemedycyną
 • ułatwianie dostępu do literatury fachowej
 • działalność edukacyjna propagująca zastosowania telemedycyny i medycznej rzeczywistości wirtualnej wśród lekarzy i innych pracowników służby zdrowia
 • utrzymywanie serwera WWW o tematyce telemedycznej zawierającego:
  • materiały edukacyjne dotyczące telemedycyny
  • strony ułatwiające wymianę informacji (odnośniki do zasobów telemedycznych, listy dyskusyjne, etc…)
  • możliwość zamieszczania gotowych materiałów nadsyłanych przez krajowe ośrodki medyczne
  • przykłady implementacji światowych projektów telemedycznych
  • proste modele systemów tele -edukacyjnych i -diagnostycznych gotowe do wdrożenia

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swe cele m.in. przez:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie telemedycyny i rzeczywistości wirtualnej w medycynie
 • publikacje wyników badań, udział w seminariach, konferencjach, warsztatach, wykładach otwartych
 • wielostronne propagowanie i promocje telemedycyny i rzeczywistości wirtualnej w medycynie
 • inicjowanie i realizowanie projektów edukacyjnych dla rożnych środowisk medycznych w zakresie korzystania z telemedycyny i rzeczywistości wirtualnej w medycynie
 • podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju telemedycyny, w szczególności dotyczących regulacji prawnych w zakresie jej rozwoju, zastosowania i wykorzystania
 • doradztwo i pomoc prawną oraz szkolenia dla lekarzy i studentów
 • współpracę i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia
 • współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i zagranicą

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może współuczestniczyć w zakładaniu związków stowarzyszeń.

§ 10

Realizując swe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział II
Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych lub cudzoziemiec niezależnie od miejsca zamieszkania. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi. Wyróżnia się następujące klasy członków:

 • członek Założyciel Polskiego Towarzystwa TeleMedycyny. Może nim zostać osoba, która zgłosiła Komitetowi Założycielskiemu Stowarzyszenia chęć wstąpienia do Stowarzyszenia przed dniem rozpoczęcia jego działalnośc
 • członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa TeleMedycyny
 • członek Wspierający Polskiego Towarzystwa TeleMedycyny.

Członkowie Założyciele i Członkowie Zwyczajni maja jednakowe prawa i obowiązki

§ 12

Osoba fizyczna może zostać członkiem Stowarzyszenia przez złożenie pisemnej deklaracji na ręce Zarządu. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustala z Zarządem Stowarzyszenia w formie pisemnej umowy.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani:

 • przestrzegać postanowień statutu
 • regularnie opłacać składki
 • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
 • rozliczać się z żądań realizowanych dla Stowarzyszenia
 • doskonalić swoje umiejętności w zakresie telemedycyny
 • popularyzować w opinii społecznej wiadomości o telemedycynie
 • swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
 • dbać o dobre imię Stowarzyszenia

Członkowie Wspierający mają obowiązek opłacania składek, o ile zostanie to przewidziane w umowie z Zarządem.

§ 14

Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

 • wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybieranym
 • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia
 • posiadać legitymacje Stowarzyszenia i posługiwać się odznakami Stowarzyszenia
 • korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności

§ 15

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 • rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu
 • uchwałą Zarządu. Zarząd może skreślić członka z listy członków:
  • za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia
  • za zaleganie z opłatą składki członkowskiej ponad 1 rok
  • na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia
  • utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu
  • po śmierci członka

§ 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 21 dni od daty podjęcia uchwały. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie prawa skreślonego członka zawieszone. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział III
Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Sad Koleżeński

§ 18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwa lata.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd na pisemny umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia lub przez Zarząd na podstawie uchwały własnej, termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w jakim powinno ono zostać zwołane od daty wpłynięcia wniosku wynosi 30 dni, Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia w skuteczny sposób wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Drugi termin zebrania może być ustalony na nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • uchwalanie zmian statutu
 • ustalanie wysokości składek członkowskich
 • podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia
 • powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń
 • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu
 • uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów członków
 • Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Naukowej, Sadu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga głosów „za” więcej niż połowy głosujących przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie.
 • Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 21

Rada Naukowa składa się z wybranych członków Stowarzyszenia. Radę Naukową powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Rada Naukowa konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. Rada Naukowa jest ciałem opiniotwórczym i doradczym.

§ 22

Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i dwóch członków Zarządu. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. Do kompetencji Zarządu należy:

 • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia
 • proponowanie wysokości składek członkowskich i przedstawianie jej Walnemu Zgromadzeniu
 • podejmowanie wszystkich uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia

§ 23

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i jednego członka. Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego w okresie jego nieobecności. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 24

Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i jednego członka. Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego w okresie jego nieobecności. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie sporów miedzy członkami Stowarzyszenia zaistniałych w zakresie działalności Stowarzyszenia poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 21 dni od wydania orzeczenia Sądu. Orzeczenia Sądu zapadają w składzie trzyosobowym, wyznaczonym przez przewodniczącego. Rodzaje kar orzekanych przez Sąd Koleżeński: upomnienie, nagana, zakaz publikowania na stronach WWW Stowarzyszenia oraz korzystania z serwera Stowarzyszenia, wniosek o skreślenie z listy członków.

§ 25

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział IV
Inne postanowienia

§ 26

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, społecznej pracy członków Stowarzyszenia, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, grantów naukowych, dotacji celowych oraz ofiarności publicznej. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni: Prezes i Skarbnik lub Skarbnik i upoważniony przez Prezesa członek Zarządu. Za zobowiązania finansowe podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 27

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 28

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie postanowienia prawa o stowarzyszeniach. Przez formę pisemna należy w treści niniejszego statutu rozumieć przesłanie listu zwykłego lub elektronicznego. Obrady wszystkich władz Stowarzyszenia oraz głosowanie mogą odbywać się za pomocą bezpośredniego udziału. Władze Stowarzyszenia są zobowiązane do informowania członków przez sieć komputerową o podejmowanych działaniach. Okresem opłacania składek jest rok kalendarzowy.

 

li